Met ingang van 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Schoonheidssalon Zen by Shanti is hierop voorbereid. In deze privacy verklaring zal worden toegelicht welke gegevens Schoonheidssalon Zen by Shanti verwerkt evenals met welk doel. Ook zal in deze privacy verklaring aandacht worden geschonken aan uw rechten met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens.

Uw toestemming

Indien u gebruik maakt van de diensten en/of producten van Schoonheidssalon Zen by Shanti dan geeft u automatisch expliciet toestemming aan Schoonheidssalon Zen by Shanti om uw persoonsgegevens te verwerken, doch voor zover dat noodzakelijk is en/of daarvoor een gerechtvaardigd belang voor is.

Algemeen

Voor de volledigheid zal Schoonheidssalon Zen by Shanti allereerst enkele begrippen en/of bepaalde namen nader toelichten.
Schoonheidssalon Zen by Shanti is een onderneming dat is gevestigd te (1035PM) Amsterdam aan het adres Zuideinde 236. De onderneming is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 73510718. De eigenaresse van Schoonheidssalon Zen by Shanti is Shanti Berlijn.

Verwerkingsverantwoordelijke

Met het oog op de overeenkomst die u sluit met Schoonheidssalon Zen by Shanti is ten aanzien van het verwerken van uw persoonsgegevens Schoonheidssalon Zen by Shanti de verwerkingsverantwoordelijke.

Uw persoonsgegevens

Ingeval u gebruikt maakt van de diensten van Schoonheidssalon Zen by Shanti kan het zijn dat uw persoonsgegevens worden verwerkt. Hieronder vindt u een overzicht van deze persoonsgegevens.

  • voor- en achternaam;
  • geslacht;
  • geboortedatum;
  • adresgegevens;
  • telefoonnummer;
  • e-mailadres
  • bankrekeningnummer;
  • overige persoonsgegevens die u aan Schoonheidssalon Zen by Shanti verstrekt ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst, telefonisch, per e-mail en/of via social media.

De verwerking van de persoonsgegevens

Om gebruik te kunnen maken van de diensten en/of producten van Schoonheidssalon Zen by Shanti zult u veelal een afspraak moeten maken. Voor het maken van deze afspraak bij Schoonheidssalon Zen by Shanti en/of ingeval u op een andere wijze gebruik maakt van de diensten en/of producten van Schoonheidssalon Zen by Shanti dient u -zowel via de website van Schoonheidssalon Zen by Shanti (www.zenbyshanti.nl), telefonisch, email als andere communicatiemiddelen zoals whatsapp- uw persoonsgegevens achter te laten. Voor haar eigen administratie zal Schoonheidssalon Zen by Shanti enkele persoonsgegevens van u verwerken.

Bij een bezoek aan de website van Schoonheidssalon Zen by Shanti worden overigens geen persoonsgegevens van u verwerkt. Deze verwerking van persoonsgegevens zal pas plaatsvinden op het moment dat u een afspraak maakt met Schoonheidssalon Zen by Shanti via het contactformulier of boeking pagina op de ssl beveiligde website (https://www.zenbyshanti.nl). Om gebruik te maken van de diensten van Schoonheidssalon Zen by Shanti zult u wel moeten instemmen met deze privacyverklaring.

Bij uw éérste bezoek aan Schoonheidssalon Zen by Shanti wordt er indien nodig een klantenkaart (papier/digitaal) aangemaakt, hierop staan uw voornaam, uw huidtype en uw behandelingen, deze zijn puur voor informatieve doeleinden voor Schoonheidssalon Zen by Shanti.
Op deze klantenkaart worden géén n.a.w. gegevens of andere persoonsgegevens vermeld.

De grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Schoonheidssalon Zen by Shanti verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen benaderen, telefonisch of per e-mail, indien dit noodzakelijk is om de diensten uit te kunnen voeren dan wel om bepaalde producten te leveren, waaronder tevens wordt verstaan het aan u factureren voor de verrichte diensten en/of geleverde producten. Ook zal Schoonheidssalon Zen by Shantuw persoonsgegevens moeten gebruiken ingeval u geïnformeerd moet worden over wijzigingen in haar diensten en/of producten.

Maatregelen

Voor het verwerken van deze persoonsgegevens zal Schoonheidssalon Zen by Shantalle passende technische en/of organisatorische maatregelen in acht nemen om zodoende verlies of enige vorm van onrechtmatig verwerking te voorkomen (althans voor zover mogelijk). Uw persoonsgegevens die via het contactformulier of boeking pagina worden verstuurd naar Schoonheidssalon Zen by Shanti komen terecht op een met wachtwoord beveiligd email account. Indien u rechtsreeks een email stuurt naar info@zenbyshanti.nl komt deze terecht op hetzelfde met wachtwoord beveiligde email account.

Delen van uw persoonsgegevens met een derde

Het kan zijn dat Schoonheidssalon Zen by Shanti verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij op grond van een wettelijke verplichting en/of een gerechtvaardigd belang. Een gerechtvaardigd belang is in ieder geval de redelijke bedrijfsvoering van Schoonheidssalon Zen by Shanti. Dit brengt met zich dat Schoonheidssalon Zen by Shanti enkele persoonsgegevens met de volgende personen/instanties zal moeten delen. Deze partijen zullen in de lijn met deze privacy verklaring uw persoonsgegevens verwerken.

* Belastingadviseur/accountant van Schoonheidssalon Zen by Shanti vanwege inzage in facturen met adresgegevens;

* Websitehoster van Schoonheidssalon Zen by Shanti voor het opslaan van gegevens uit contactformulier of boeking pagina van de website.

Ingeval u instemt met deze privacyverklaring stemt u er dus mee in dat uw persoonsgegevens krachtens een gerechtvaardigd belang -doch vertrouwelijk- worden gedeeld met bovenstaande instanties.

Uw persoonsgegevens zullen niet worden overgedragen aan een derde als daarvoor geen gerechtvaardigd belang en/of wettelijke verplicht toe bestaat. Uw persoonsgegevens zullen ook niet worden gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, evenmin voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen door bijvoorbeeld bepaalde computerprogramma’s en/of systemen.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk, maar niet langer na 1 jaar nadat u kenbaar hebt gemaakt geen gebruik meer te willen maken van de diensten en/of producten van Schoonheidssalon Zen by Shanti.

Er is hierop wel een uitzondering ten aanzien van bepaalde persoonsgegevens: net zoals elke ondernemer is Schoonheidssalon Zen by Shanti wettelijk verplicht haar administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren. Na het verstrijken van deze termijn zullen ook die persoonsgegevens worden vernietigd.

Cookies

Technische en functionele cookies worden gebruikt om de website van Schoonheidssalon Zen by Shanti naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen.

Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat. Via de instellingen van uw internetbrowser kunt u zich afmelden voor cookies (niet meer opslaan), alle eerder opgeslagen informatie zal dan worden verwijderen, en een melding laten geven bij verzending van een cookie. Ingeval u zich afmeldt voor cookies kan het wel zijn dat de website minder goed werkt.

Uw recht tot inzage, wijzigen, beperken en/of vernietigen

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en de verwerking ervan, waaronder recht tot inzage, wijzigen en/of het laten vernietigen van uw persoonsgegevens. Deze rechten zal ik hieronder nader toelichten.

Verzoek tot inzage

U kunt uw eigen (persoons)gegevens te allen tijde opvragen bij Schoonheidssalon Zen by Shanti. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij Schoonheidssalon Zen by Shanti.

Verzoek tot wijzigen

Ingeval u uw persoonsgegevens wilt laten wijzigen en/of vernietigen zoals deze bekend zijn bij Schoonheidssalon Zen by Shanti, kunt u een verzoek hiertoe indienen bij Schoonheidssalon Zen by Shanti.

Verzoek tot beperken

U heeft -doch onder voorwaarden- ook het recht om Schoonheidssalon Zen by Shanti te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Verkrijgen van uw gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens zoals deze bekend zijn bij Schoonheidssalon Zen by Shanti te verkrijgen en/of te laten overdragen. U kunt hiertoe een verzoek indienen bij Schoonheidssalon Zen by Shanti. Schoonheidssalon Zen by Shanti zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm verstrekken. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Intrekken van uw toestemming

U heeft te allen tijde het recht om een eenmaal verleende toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens inte trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat Schoonheidssalon Zen by Shanti gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Schoonheidssalon Zen by Shanti u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Het indienen van een verzoek

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@zenbyshanti.nl. Schoonheidssalon Zen by Shanti zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan 1 maand nadat Schoonheidssalon Zen by Shanti een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Schoonheidssalon Zen by Shanti om haar moverende redenen uw verzoek afwijst, zal een schriftelijke motivering volgen.

AVG

Schoonheidssalon Zen by Shanti zal bij de verwerking van persoonsgegevens handelen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving betreffende verwerking van persoonsgegevens, zoals onder meer bepaald in Algemene verordening gegevensbescherming.

Wijzigen van privacyverklaring

Schoonheidssalon Zen by Shanti behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Schoonheidssalon Zen by Shanti zal u daarvan op de hoogte brengen.

Het maken van bezwaar

Als een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens door Schoonheidssalon Zen by Shanti (direct of indirect) plaatsvindt en u kunt zich daarmee niet verenigen dan kunt u zich hiertegen verweren door het indienen van bezwaar en/of een klacht bij Schoonheidssalon Zen by Shanti of bij de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming, te weten de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor meer informatie over AVG verwijs ik u ook naar de website van Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).