1. Algemene voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op alle (reclame)uitingen, diensten, producten en materialen van
schoonheidssalon Zen by Shanti. Wanneer er specifieke overeenkomsten worden
gesloten, zoals behandelovereenkomsten met opdrachtgever, worden deze algemene voorwaarden geacht daar
onderdeel van uit te maken.

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Schoonheidssalon: Schoonheidsspecialiste die werkzaam is bij Zen by Shanti en een
behandelingsovereenkomst sluit met de opdrachtgever/consument.
2. Opdrachtgever: degene die voor zichzelf of voor een bepaalde derde een behandelingsovereenkomst sluit
met de schoonheidsspecialiste.
3. Consument : de natuurlijke persoon die, anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, gebruikt
maakt van de diensten van  Zen by Shanti.
4. Overeenkomst: de overeenkomst voor een behandeling en/of levering van producten op het gebied van de
uiterlijke verzorging/Inspanningen salon.

Schoonheidssalon Zen by Shanti zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De schoonheidssalon
zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de opdrachtgever inlichten over financiële consequenties van de wijzigingen
of aanvulling van de behandeling.

2. Afspraken en annuleringen
1. Opdrachtgever dient bij verhindering de afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de
afspraak bij schoonheidssalon melden. Indien opdrachtgever deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de
schoonheidssalon 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan opdrachtgever berekenen met een
minimum van € 39,50,-
Bij een abonnement, kuur of een pakket vervalt de afspraak bij geen tijdige annulering.

Indien de consument meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de
schoonheidssalon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium berekenen. Bij meer
dan vijftien minuten later aankomen dan de afgesproken tijd in de salon, kan de schoonheidssalon de afspraak
annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen met een minimum van € 79.- Bij een No Show (de
afspraak niet nakomen zonder enige vorm van berichtgeving) mag de schoonheidssalon het volledige honorarium van
de behandeling in rekening brengen met een minimum bedrag van € 79,-. Behoudens tegenbewijs strekt de
administratie van de schoonheidssalon tot het volledige bewijs dat de bewuste afspraak is gemaakt.

2. Schoonheidssalon Zen by Shanti zal zich naar redelijkheid inspannen om deze kosten zoveel mogelijk te beperken

3. Betaling
1. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd
en/of zolang de voorraad strekt. De opdrachtgever dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de
behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen
2. Restitutie van vooruitbetaalde kuren wordt alleen gehonoreerd op basis van medische gronden.

4. Persoonsgegevens & Privacy
De opdrachtgever voorziet de schoonheidssalon voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de
schoonheidssalon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te
begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De schoonheidssalon
neemt de persoonlijke gegevens van opdrachtgever op in een geautomatiseerd beveiligd systeem. De
schoonheidssalon behandelt de gegevens van de consument volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming
Persoonsgegevens. De schoonheidssalon zal gegevens van de consument niet verkopen of verhuren aan derden
zonder schriftelijke toestemming vooraf van de opdrachtgever.

5. Geheimhouding
Schoonheidssalon Zen by Shanti is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de opdrachtgever
heeft mede gedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de opdrachtgever is
meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een
wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie
aan derden te verstrekken.

6. Aansprakelijkheid
Schoonheidssalon Zen by Shanti is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de
schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over
relevante lichamelijke aandoeningen, allergieen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
Allergieen en huidproblemen van welke aard dan ook dienen ten alle tijde vóór de behandeling te worden vermeld aan de
schoonheidsspecialiste, deze dienen ook te worden vermeld tijdens de online boeking in het berichtenveld.
De
schoonheidsspecialiste is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, lichamelijk letsel of beschadiging van persoonlijke eigendommen die
de opdrachtgever/consument heeft meegenomen naar de salon.

7. Tevredenheidsgarantie
Schoonheidssalon Zen by Shanti geeft de consument één week (7 dagen) garantie op producten. Deze garantie vervalt indien:-
De consument andere producten dan de door de schoonheidssalon geadviseerde producten heeft gebruikt
– De consument de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
– De consument de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
– De consument het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
– De consument ondanks het advies van de schoonheidssalon andere producten is blijven gebruiken

8. Klachten
Indien de consument een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch
binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van schoonheidssalon Zen by Shanti.                                                                        De schoonheidssalon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.
Indien de schoonheidssalon en de klager niet tot een overeenstemming kunnen komen,
kan de 
klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

9. Beschadiging & diefstal
De schoonheidssalon heeft het recht van de opdrachtgever een schadevergoeding te eisen indien de opdrachtgever
of consument meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De schoonheidssalon meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Behoorlijk gedrag
De consument behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de
consument na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidssalon het
recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

11. Recht
Op elke overeenkomst tussen de schoonheidssalon en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. In
geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds
bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot
stand komen van de overeenkomst.

8 Februari 2019